§1 Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności informuje Państwa, jakie dane są przez nas zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookies”. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo zwrócić się do nas celem uzyskania informacji w jaki sposób wykorzystujemy jej dane osobowe.

Oświadczamy, że przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Stosujemy środki techniczne takie jak: środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczające dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.

Na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiadamy wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych może być również powierzony innym podmiotom za pomocą, których dokonuje się płatności, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie realizację zamówienia. Dostęp do danych osobowych jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację usług.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

§2 Zasady prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Leon Witas Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) z siedzibą: ul. Dąbrowska 205, 42-504 Będzin.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Pani/Pana zamówienia przez Spółkę. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) oraz a) RODO. Obowiązkiem prawnym jest wystawienie i przechowywanie dokumentu sprzedaży (faktura, paragon) oraz obsługa i realizacja ewentualnych reklamacji. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie treści marketingowych podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych nie jest obowiązkowe, zaś brak podania uniemożliwi realizacje Pani/Pana zamówienia. Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki. Ponadto będziemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas wykonania złożonego przez Pani/Pana zamówienia, a także dla celów archiwizacyjnych określonych przepisami szczególnymi takimi jak ustawa o rachunkowości oraz Kodeks cywilny, tj. nie dłużej niż przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło wykonanie zamówienia. Jeśli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody.

 

Przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

- sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

- żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

- przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa). Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie skorzystać z przysługujących praw, skontaktujcie się z nami: info@drzwi365.pl

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W szczególności:

a) Kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.

b) Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom oraz przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, do umożliwienia nam kontroli i sprawdzenia jak wywiązują się z powierzonych obowiązków, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje.

Dokładny sposób ochrony danych osobowych został zawarty w dokumentach wewnętrznych Spółki: polityce ochrony danych osobowych (ODO: polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym).

Mogą Państwo  zawsze prawo powiadomić nas, jeśli:

a) nie chcą już Państwo otrzymywać od nas informacji lub wiadomości;

b) chcą otrzymać posiadaną przez nas kopię swoich danych osobowych;

c) chcą poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w naszej ewidencji;

d) chcą zgłosić naruszenie, nienależyte wykorzystanie bądź przetwarzanie swoich danych osobowych.

 

§3 Zakres i cel zbierania danych osobowych

Przetwarzamy niezbędne dane osobowe w celu realizacji usług oraz w celach księgowych takich jak:

 1. złożenie zamówienia,
 2. zawarcie umowy, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,
 3. wystawienie faktury VAT lub innego paragonu.
 4. monitorowanie ruchu na naszych stronach internetowych;
 5. zbieranie anonimowych statystyk, dla ustalenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej;
 6. ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron
 7. kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść i jaka treść najczęściej;
 8. badanie zapisów na newslettery i opcje kontaktu;
 9. wykorzystanie narzędzia do komunikacji zarówno mailowej jak i w następstwie czego telefonicznej;
 10. integracji z portalem społecznościom;
 11. kontrola płatności internetowych.

Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania,
 3. adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
 4. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 5. adres poczty elektronicznej (e-mail),
 6. numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),
 7. informacje o używanej przeglądarce internetowej,
 8. informację o preferencjach zakupowych i wcześniej nabywanych towarach budowlanych
 9. inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.

Podanie powyższych danych przez jest całkowicie dobrowolne, ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług.

Możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach w tym krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) w celu przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w naszym imieniu zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami jak i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

W celu spełnienia oczekiwań i potrzeb Użytkowników na najwyższym poziomie, jak również optymalizacji usług internetowych używamy narzędzi Hotjar Ltd., SmartLook oraz Google Analytics. Te narzędzia wykorzystujemy w następującym zakresie: m.in. długości czasu przebywania Użytkownika na naszej stronie, analizy ruchu myszką, miejsca klikania – aktywności itp., śledzenie aktywności na naszej stronie, informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, źródłach dotarcia do naszej strony. Zbieramy informacje takie jak: adres IP urządzenia (przechwytywane i przechowywane tylko w formie anonimowej), rozmiar ekranu urządzenia, informacje o przeglądarce, położenie geograficzne - tylko kraj, preferowany język używany do wyświetlania naszej strony internetowej, mapy kliknięć oraz inne statyczne wykresy, ale także nagrania sesji. Nie przetwarzamy w tym celu danych osobowych Użytkowników.

 

§4 Polityka „Cookies”

Zbieramy w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Wykorzystujemy pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki Cookies dostosowują i optymalizują stronę i jej ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji po opuszczeniu strony internetowej.

Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies za każdym razem gdy strona jest odwiedzana przez odwiedzających w następujących celach:

 1. optymalizacji korzystania ze strony;
 2. identyfikacji Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych;
 3. przystosowania, grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy;
 4. zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych danych z Formularzy Zamówienia lub podanych przez odwiedzającego danych logowania;
 5. gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony w panelu administracyjnym oraz google analytics ;
 6. tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu, sposobie korzystania zainteresowaniach ze Strony oraz zbierania danych demograficznych, a następnie udostępnianie tych list w Google Ads oraz Facebook Ads ;
 7. tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań, upodobań w wyborze oglądanych produktów/usług ;
 8. h) wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics;

Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies;

Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności.

Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej z której aktualnie korzysta Użytkownik.

Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej.

 

§5 Korzystanie z wtyczek Social Media

Wtyczki tak zwane plug-ins portali społecznościowych facebook.com i Twitter oraz innych, mogą znajdować się na naszych stronach. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmy Facebook Inc. i Twitter Inc.

Facebook obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Facebook. Aby zobaczyć wtyczki Facebook przejdź do: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter obsługiwany jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Aby zobaczyć wtyczki Twittera przejdź do: https://dev.twitter.com/web/tweet-button

Wtyczka przekazuje jej dostawcy jedynie informację o tym, do których z naszych stron internetowych miałeś dostęp i w jakim czasie. Jeśli podczas oglądania naszej strony bądź przebywania na niej, użytkownik jest zalogowany do swojego konta znajdującego się np. na Facebooku lub Twitterze, dostawca jest w stanie łączyć Twoje zainteresowania, preferencję informacyjne, oraz inne dane, pozyskane np. poprzez kliknięcie przycisku Lubię to czy pozostawienie komentarza, bądź wpisanie nazwy profilu w wyszukiwanych. Taka informacja również zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy.

Więcej bardziej szczegółowych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook lub Twitter i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach:

Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Twitter: https://twitter.com/privacy

Aby uniknąć odnotowania wizyty na wybranym koncie użytkownika przez Facebook lub Twitter na naszej stronie internetowej musisz wylogować się ze swojego konta przed rozpoczęciem przeglądania naszych stron internetowych.